Clubreglement 2020

 1. Lidmaatschap

1.1 Voor 2022 vraagt de club 50 euro lidgeld. In het begin van elk jaar wordt een inschrijvingsperiode gecommuniceerd. Het betalen van het lidgeld tijdens deze inschrijvingsperiode geeft recht op een nieuwjaarscadeau en een gratis inschrijving voor 1 volwassene tijdens het jaarlijkse banket.

Door dit lidgeld te betalen erkennen de leden de basisverplichtingen van de club:

 • De leden gaan akkoord met het reglement van de club
 • Officiële clubritten gebeuren steeds in de meest recente uitrusting (voor meer info zie punt 4)
 • Voor de veiligheid is het dragen van een fietshelm verplicht tijdens de ritten.
 • De leden staan zelf in voor het aanschaffen van een additionele verzekering. (zie punt 2)
 • De leden nemen regelmatig deel aan de officiële clubritten, zeker tijdens het zomerseizoen.
 • De leden nemen regelmatig deel aan de extra-sportieve activiteiten die georganiseerd worden (nieuwjaarsreceptie, clubdag, afsluitingsfeest, barbecue…)
 • De leden helpen bij de jaarlijkse barbecue die de club organiseert (voorbereidingen, dagtaak of opruimen…). Alle andere vrijwillige hulp buiten deze activiteit is uiteraard ook steeds welkom.

 

 1. Verzekering

De club beschikt over geen  verzekering; het bestuur kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en de financiële gevolgen hiervan.

 1. Fietstochten

3.1.  Alle fietstochten starten aan het stationsplein aan het clublokaal Paulana.

 • Het zomerseizoen begint bij de overschakeling naar het zomeruur op de laatste zondag van maart. Tijdens het zomerseizoen wordt er vertrokken om 8.30 uur
 • Het winterseizoen begint bij de overschakeling naar het winteruur op de laatste zondag van oktober. Tijdens het winterseizoen wordt er vertrokken om 9.00 uur

3.2. Er wordt in verschillende groepen vertrokken, waarbij een onderscheid gemaakt wordt op basis van de gemiddelde snelheid die elke groep nastreeft, en waarbij we rekening houden met het zomer- en winterseizoen.

De verschillende groepen zijn als volgt:

– winter- en zomerseizoen > 30 km/u

B – winterseizoen 25-27km/u, zomerseizoen 26-28km/u

C – winterseizoen 23-25km/u, zomerseizoen 24-26km/u

3.3. Puntenklassement. Tijdens het zomerseizoen worden de aanwezigheden genoteerd tijdens de officiële ritten op zon- en feestdagen. Ook voor bepaalde extra-sportieve activiteiten worden punten genoteerd. Na het eindejaarsbanket wordt dan de clubkampioen aangeduid.

Hierbij geldt de volgende toekenning van punten

 • Deelname aan zondagsrit of op officiële feestdag: 1 punt
  • Voorwaarde: het clublid heeft de rit volledig uitgereden (uitzondering: pech) en draagt de meest recente clubuitrusting uit respect voor de sponsors
 • Deelname aan georganiseerde clubuitstap: 1 punt met dezelfde voorwaarde als hierboven
 • Deelname aan nieuwjaarsreceptie: 2 punten
 • Deelname aan clubdag: 2 punten
 • Hulp bij BBQ: 2 punten per geholpen dag
 • Deelname aan banket: 2 punten

Opgelet: iedereen is zelf verantwoordelijk voor het tekenen van de aanwezigheidslijst, vóór aanvang van de rit.

Er is slechts 1 kampioen per seizoen mogelijk en bestuursleden komen niet in aanmerking voor de titel. Om iedereen de kans te geven om clubkampioen te worden, is het slechts mogelijk om 1x om de 3 jaar de titel te veroveren.

Bij gelijkstand voor de 1ste, 2de of derde plaats gelden volgende regels:

 • In acht name van de puntenstand van het vorig seizoen
 • Indien nog steeds gelijk: het totaal van de toegekende punten voor deelname aan de nieuwjaarsreceptie, BBQ, clubdag en het banket geven de doorslag.

3.4. De volgende regels moeten in acht genomen worden tijdens de ritten:

 • Iedereen is vrij om de groep te kiezen waarmee hij wenst mee te gaan. Hij/zij dient zich dan wel te houden aan de gemiddelde vooropgestelde snelheid binnen die groep
 • Elk lid kan op elk ogenblik van het seizoen van de ene groep naar de andere overstappen.
 • Iedereen is vrij om een parcours voor te stellen
 • De snelheid kan worden aangepast naargelang de aard van het parcours en de weersomstandigheden.
 • Iedere groep vertrekt in groep en komt ook samen aan.
 • Bij materiaalpech wacht de voltallige groep tot de pech verholpen is. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen materiaal en voorziet zijn eigen reserve-onderdelen.
 • Bovenaan een helling wordt steeds gewacht tot het ogenblik dat de groep opnieuw voltallig is.
 • Tijdens de fietstochten wordt de wegcode gevolgd. Groepen van minstens 15 tot maximum 50 leden zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en mogen bestendig 2 aan 2 fietsen op voorwaarde dat de groep gegroepeerd blijft.

3.5. Naast elke zondag wordt er ook gereden op alle feestdagen. Dit wordt steeds gecommuniceerd via mail en zal tijdig worden aangegeven op de website van de mijnsprinters.

3.6. Naast de officiële clubritten op zon- en feestdagen zijn onze leden uiteraard vrij om ook tijdens de week ritten te doen. Zodra de weersomstandigheden het toelaten wordt er iedere woensdagavond om 18 uur een rit aan B-tempo gereden. Net zoals de gewone ritten start deze vanaf het clublokaal Paulana.

3.7. Op de fiets, gedragen we ons, dit wil zeggen dat we ons houden aan het verkeers­reglement en we hoffelijk zijn. Op de fiets hebben we ook respect voor de andere weggebruikers en ook voor de natuur (we houden onze afval bij, dus onderweg niets op de openbare weg gooien). Elk lid fietst op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico.

 1. Kledij

4.1. De clubkledij wordt om de 4 jaar “vernieuwd” en wordt aangeboden aan de leden voor een beperkte eigen bijdrage. Deze heel voordelige prijs voor een sterk kwalitatief aanbod is alleen maar mogelijk dankzij de financiële steun van onze sponsors en het aanspreken van de financiële reserves van de club. Telkens wanneer er een nieuwe clubuitrusting komt, wordt door het bestuur geëvalueerd wat er haalbaar is en wat de eigen bijdrage zal zijn.

4.2. Bij een bestelling moet de kledij op voorhand betaald worden en dit via overschrijving op de rekening van WTC Mijnsprinters Galmaarden. Het rekeningnummer: BE69 0013 7271 3078

4.3. Indien de kledij tijdens officiële clubritten wordt beschadigd door eventuele valpartijen, dan kan het lid de beschadigde kledij aan halve prijs vervangen door nieuwe.

4.4. Uit respect voor alle sponsors wordt van de leden verwacht dat zij bij elke officiële rit de laatste nieuwe clubkledij draagt.

 1. Bestuur

5.1. Het bestuur is samengesteld uit 4 leden, geen enkele functie is bezoldigd.

5.2. Een lid kan op eigen vraag toetreden tot het bestuur. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal het bestuur een beslissing nemen over de kandidatuur.

5.3. De kalender van de bestuursvergaderingen wordt bij de aanvang van ieder nieuw jaar bekend gemaakt. Elk lid kan vragen of opmerkingen doorgeven via het email adres bestuur@mijnsprinters.com. Deze moeten minstens één dag voor de eerstkomende bestuursvergadering worden doorgestuurd, zodanig dat het bestuur deze kan verwerken tijden de vergadering.

5.4. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de ritten in clubverband of andere organisaties van de club.

 1. Algemeen

6.1. Na elke clubrit wordt er in het clublokaal Paulana verzameld door de leden. Deelname hieraan is uiteraard niet verplicht maar wie deelneemt, legt hiervoor standaard 5€ per persoon uit. Wie “duurdere” consumpties nuttigt, of meer dan 2 drankjes, wordt verondersteld een bijkomend bedrag uit te leggen.

Hieronder de tarieflijst voor de diverse consumpties:

 • Pils / frisdrank: 1,60€
 • Tennisbal: 2,50€
 • Orval: 3,50€
 • Trappist: 3€
 • Omer: 3€
 • Kriek / Hoegaarden / Palm / Carlsberg: 1,80€
 • Liefmans: 2,50€
 • Warme dranken: 1,80€
 • Soep: 2€

6.2. Minstens één keer per jaar heeft er een algemene ledenvergadering plaats. Elk lid wordt tijdig in kennis gesteld van de concrete datum van die vergadering zodat het lid zeker kan aanwezig zijn.

6.3. Alle inkomsten zijn ten voordele van de leden en de club. Het bestuur streeft bovenal naar de financiële gezondheid van de club, maar verdeelt de financiële opbrengsten in de mate van het mogelijke over de verschillende activiteiten die door de club georganiseerd worden. Dit weerspiegelt zich vooral in een belangrijke (of volledige) bijdrage in de deelnameprijs voor elk van deze activiteiten.

 1. Niet Leden

7.1 WTC de mijnsprinters is een club met bepaalde regels (zie punt 3.4) waaraan de leden zich moeten houden. Het bestuur behoudt zich het recht om niet-leden te weigeren om deel te nemen aan de ritten van de club.

7.2 Iedereen kan de vraag stellen om lid te worden van onze club. Net als bestaande leden nieuwe leden kunnen voorstellen aan het bestuur.

Voor een nieuw lid wordt toegelaten tot de club moet deze eerst aan een drietal testritten deelnemen zodat enerzijds hijzelf kan beslissen effectief lid te willen worden en anderzijds het bestuur het kandidaat-lid kan evalueren. Het bestuur is aldus vrij om een nieuw lid toe te laten, alsook een nieuw lid te weigeren.

7.3 Niet-leden zijn steeds welkom tijdens het winterseizoen (rijden achteraan de groep), indien ze ook tijdens het zomerseizoen meerijden, wordt verwacht dat ze eveneens lid worden van de club.

Het Bestuur